Rishøj Billard Klub er underlagt Rishøj idrætsforening
Vedtægter for RIF er derfor også gældende for Billard klubben

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

Vedtægter for Rishøj Idrætsforening.

 • 1 Foreningens navn
 • Foreningens navn er RISHØJ IDRÆTSFORENING med hjemsted i Køge Kommune
 • 2 Foreningens formål
 • Foreningens formål er at styrke og fremme interessen for aktiv idræts- og fritidsudøvelse herunder evt. undervisning i relation til formålet.
 • 3 Medlemskab
 • Stk. 1 Aktivt medlemskab er opnået, når kvitteret medlemskort (girokort) og et eksemplar af foreningens vedtægter er modtaget.
 • Stk. 2 Passivt medlemskab er opnået når kvitteret medlemskort (girokort) og et eksemplar af foreningens vedtægter er modtaget. Passive medlemmer sorterer under Hovedforeningen. Passivkontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 • 4 Udelukkelse
 • Stk. 1 Afgørelser af disciplinær art truffet af afdelingsbestyrelsen, afdelingsgeneralforsamlingen eller hovedbestyrelsen kan kræves behandlet på førstkommende hovedgeneralforsamling. Generalforsamlingens afgørelse er endelig.
 • Stk. 2 Kontingentrestance medfører som hovedregel udelukkelse af foreningen.
 • 5 Foreningens struktur
 • Foreningen består af en Hovedforening, som er delt op i økonomiske selvstændige afdelinger.
 • 6 Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger
 • Stk. 1 Beslutning om oprettelse af nye afdelinger eller evt. nedlæggelse af en eller flere afdelinger træffes på hovedgeneralforsamlingen.
 • Stk. 2 En afdeling består af de medlemmer, der dyrker samme idræt eller nærtbeslægtede idrætsgrene.
 • Stk. 3 Opstår interesse for andre idrætsgrene end de, der naturligt falder ind under allerede oprettede afdelinger, varetages de pågældendes interesser af hovedbestyrelsen indtil ny afdeling kan oprettes.
 • Stk. 4 Afdelinger under opløsning administreres af hovedbestyrelsen og afdelingens aktiver og passiver tilfalder hovedforeningen.
 • Stk. 5 Afdelinger der ønsker at udmelde sig af Hovedforeningen administreres af hovedbestyrelsen og aktiver tilfalder Hovedforeningen indtil en aftale er på plads omkring aktiverne og Hovedforeningen hæfter ikke for passiverne i en afdeling, der ønsker at udmelde sig.
 • Stk. 6 Ved udmeldelse skal evt. støtte i driftsåret tilbagebetales til Hovedforeningen så der ikke kan spekuleres i tilskud fra Hovedforeningen.
 • Stk. 7 Ved udmeldelse af Hovedforeningen har den pågældende afdeling ikke ret til at benytte Rishøj i sit navn fremover og den pågældende afdeling forpligter sig til ikke at kontakte Hovedforeningens faste sponsorer, hvis det kan medføre gener for eksisterende aftaler med Hovedforeningen.
 • 7 Foreningens daglige ledelse.
 • Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af hovedbestyrelsen
 • Stk. 2 Hovedbestyrelsen består af: Formand, næstformand, kasserer, sekretær samt formændene fra afdelingerne.
 • Stk. 3 Foreningen tegnes som hovedregel ved underskrift af formanden og mindst yderligere 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes Hovedforeningen af den samlede hovedbestyrelse.
 • Stk. 4 Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen. Stk. 5 Medlemmerne betaler ikke indskud ved indmeldelse i foreningen og der kan derfor ikke ved udmeldelse fremsættes krav til foreningens formue eller aktiver i øvrigt.
 • 8 En afdelings daglige ledelse
 • Stk. 1 En afdelings daglige ledelse varetages af en afdelingsbestyrelse
 • Stk. 2 Afdelingsbestyrelsen består af; Formand, næstformand, kasserer samt mindst 1 og højst 5 bestyrelsesmedlemmer.
 • Stk. 3 Bestemmelserne i §7 stk. 3-5 finder i givet fald også anvendelse i afdelingerne.
 • 9 Generalforsamlinger (ordinære)
 • Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er hovedgeneralforsamlingen.
 • Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i såvel Hovedforening som i afdelingerne.
 • Stk. 3 Afdelingerne afholder generalforsamling senest 15. marts.
 • Stk. 4 Hovedgeneralforsamling afholdes senest 1. april.
 • Stk. 5 Dagsorden for ordinære generalforsamlinger i Hovedforeningen og afdelinger skal mindst indeholde: – Valg af dirigent – Valg af stemmetællere – Formandens beretning – Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – Indkomne forslag – Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget for det kommende år – Valg – Eventuelt
 • Stk. 6 Ordinær generalforsamling i Hovedforeningen og i afdelingerne indkaldes med mindst 10 dages varsel ved annoncering
 • Stk. 7 Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling i Hovedforeningen og afdelingerne, må indsendes skriftligt til formanden senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 • 10 Generalforsamlinger (ekstra ordinære)
 • Stk. 1 Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes i såvel Hovedforening som i afdelingerne, når formanden eller bestyrelsen skønner det nødvendigt samt når en tredjedel af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom med angivelse af forhandlingsemner.
 • Stk. 2 Ekstra ordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 5 dages varsel og senest 3 uger efter, at den er krævet. Indkaldelse skal angive dagsorden og skal ske på samme måde som angiver under ordinær generalforsamling.
 • 11 Stemmeberettigede og adgangsberettigede ved generalforsamlinger
 • Stk. 1 Stemme- og adgangsberettigede ved hovedgeneralforsamlingen er alle hovedforenings- og afdelingsmedlemmer under Rishøj IF dog således, at medlemmer under 14 år er stemmeberettigede ved én af forældrene og ikke valgbare før det fyldte 18 år.
 • Stk. 2 Stemme- og adgangsberettigede ved en afdelingsgeneralforsamling er alle medlemmer af afdelingerne. Alderskriterierne for stemmeret og valgbarhed efter stk. 1 finder tilsvarende anvendelse
 • Stk. 3 Medlemmer i kontingentrestance har ikke stemmeret ved Hovedgenerals- og afdelingsgeneralforsamlinger. Stk. 4 Medlemmer af hovedbestyrelsen er adgangsberettigede ved afdelingsgenralforsamlinger.
 • 12 Valgperiode
 • Stk. 1 Alle valg gælder for 2 år i hovedbestyrelsen såvel som i afdelingsbestyrelserne. Afgang foregår efter tur, dog således at i lige år er formand, sekretær og halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne på valg. I ulige år er næstformand, kasserer og resten af bestyrelsesmedlemmerne på valg. Denne afgangsprocedure følges i afdelingsbestyrelserne og foregår modsat af hovedbestyrelsen. Desuden vælges til alle bestyrelser 2 suppleanter, som afgår efter tur.
 • Stk. 2 Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 regnskabskontrolanter Stk. 3 En person kan kun sidde i én afdelingsbestyrelse
 • 13 Valg
 • Stk. 1 Formand, næstformand, kasserer og sekretær vælges ved direkte valg på den ordinære generalforsamling i henholdsvis Hovedforening og afdelinger. Stk. 2 Valg foregår skriftligt med mindre kun én kandidat er foreslået. Stk. 3 Alle valg afgøres ved simpelt flertal
 • 14 Hoved- og afdelingsbestyrelsernes forretningsorden
 • Stk. 1 Bestyrelsen fastsætter selv deres forretningsorden under iagttagelse af det i denne paragraf anførte.
 • Stk. 2 Der udfærdiges referat i forbindelse med alle bestyrelsesmøder
 • Stk. 3 Formanden bestemmer når bestyrelsesmøde skal afholdes. Møde skal dog afholdes når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skriftligt fremsætter krav derom, og da senest 8 dage efter at kravet er modtaget.
 • Stk. 4 Bestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt flertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.
 • Stk. 5 a. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede
 • b. En afdelingsbestyrelse er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
 • Stk. 6 Hvis en afdelingsformand er forhindret i at deltage i et hovedbestyrelsesmøde, kan han/hun lade sig repræsentere ved et medlem af afdelingsbestyrelsen.
 • 15 Hovedbestyrelsens arbejdsområde.
 • Stk. 1 Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen overfor offentlige myndigheder og idrætsorganisationer.
 • Stk. 2 Hovedbestyrelsen koordinerer afdelingernes virksomhed for så vidt angår lokaler, baner, fælles materiel, større arrangementer og andet af fælles interesse
 • .
 • 16 Afdelingsbestyrelsernes arbejdsområde.
 • Stk. 1 Afdelingsbestyrelsen repræsenterer foreningen overfor de foreninger og afdelinger af idrætsorganisationerne, hvormed afdelingerne er beslægtede.
 • Stk. 2 Afdelingsbestyrelserne koordinerer virksomheden indenfor afdelingerne.
 • 17 Regnskabsår.
 • Stk. 1 Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december
 • Stk. 2 Kassereren i både hovedforeningen og afdelingerne forestår kasse- og regnskabsvirksomheden.
 • Stk. 3 Ikke rutinemæssige udgifter skal godkendes af formanden og dette gælder både i hovedforening og i afdelingerne.
 • Stk. 4 Afdelingernes kasserer fører regnskab efter hovedbestyrelsens anvisninger.
 • Stk. 5 De 2 regnskabskontrollanter reviderer såvel hovedforeningens som afdelingernes regnskaber.
 • Stk. 6 Regnskaberne skal være revideret og forsynet med underskrifter fra regnskabskontrollanterne samt hovedbestyrelsens forretningsudvalg for så vidt angår hovedbestyrelsen og samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer for så vidt angår afdelingerne.
 • Stk. 7 Afdelingernes regnskaber skal forelægges hovedbestyrelsen inden hovedgeneralforsamlingen.
 • 18 Kontingent.
 • Stk. 1 Grundkontingent fastsættes på hovedgeneralforsamlingen
 • Stk. 2 Udøverkontingent fastsættes på afdelingsgeneralforsamlingen.
 • Stk. 3 Forslag til Hovedforeningens andel af kontingent (grundkontingent) skal fremsættes overfor afdelingerne inden 15. december.
 • 19 Tilskud
 • Hovedforeningen skal yde tilskud til afdelingerne efter det værende behov.
 • 20 Vedtægtsændring.
 • Stk. 1 Beslutning om vedtægtsændringer tages af hovedgeneralforsamlingen.
 • Stk. 2 Et forslag træder i kraft: Når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på en hovedgeneralforsamling stemmer for forslaget.
 • 21 Foreningens opløsning
 • Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis den vedtages på 2 af hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger med en majoritet på 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 • Stk. 2 I tilfælde af sammenslutning med andre idrætsforeninger, fordeles foreningens midler efter forslag af hovedbestyrelsen, og skal godkendes på hovedgeneralforsamlingen jfr. Stk 1 om 2 på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger med en majoritet på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.
 • Stk. 3 I tilfælde af Hovedforeningens opløsning tilfalder foreningens midler de afdelinger, der ønsker at fortsætte selvstændigt med 50 % af formuen delt ligeligt og de resterende 50 % i forhold til antal medlemmer og ved total lukning af såvel afdelinger som Hovedforening fordeles samtlige midler til almennyttige formål i Køge Kommune efter beslutning i hovedbestyrelsen.
 • Vedtaget på generalforsamlingen d. 17.6.1971
  Revideret den 10.10.74
  Revideret den 12.10.197
  Revideret den 24.02.1980
  Revideret den 28.02.1985
  Revideret den 28.02.1994
  Revideret den 27.02.2001
  Revideret den 28.02.2005
  Revideret den 23.02.2010
  Revideret igen 21.02.2011